Balance Tilasto

Balance Tilasto on kehitetty toimialoittain tapahtuvaan taloudellisen kehityksen seurantaan. Se antaa havainnollisen ja kattavan kuvan tarkasteltavan toimialan nykytilanteesta ja sen historiallisesta kehityksestä jopa 10 vuoden ajalta. Raportin tunnusluvut perustuvat laajaan ajantasaiseen tietokantaan, joka kattaa 90% koko Suomen yritystoiminnan liikevaihdosta.

Kattava raportti toimialan nykytilanteesta ja kehityksestä

Balance Tilastossa toimialan nykytilanne ja kehitys kuvataan 40 keskeisen tunnusluvun avulla. Toimialaa käsitellään raportissa kokonaisuutena, tietoja ei eritellä yksittäisen yrityksen tasolla. Tunnuslukutaulukoiden lisäksi toimialan tilanne havainnollistetaan graafisesti.

Tunnuslukujen avulla tarkastellaan mm.
  • Liiketoiminnan taloudellista kasvua ja kannattavuutta. Tätä kuvataan esimerkiksi liikevaihdon kehityksellä ja nettotuloksen muutoksella
  • Pääomatuoton ja käyttöpääoman suhteellisia muutoksia sekä pääoman kiertonopeutta. Mukaan on otettu myös toimialan painotettu pääomakustannus
  • Oman ja vieraan pääoman suhdetta ja rahoituksen kustannuksia. Nämä kertovat toimialan rahoituksellisesta liikkumavarasta ja velanhoitokyvystä
  • Maksuvalmiutta ja käyttöpääoman kiertoaikojen kehitystä. Näin saadaan kuva toimialan rahavarojen riittävyydestä
  • Toimialan yritysten riskiluokitusta ja liiketoiminnan tehokkuutta. Tehokkuutta mitataan henkilöperusteisilla tunnusluvuilla. Balance Tilasto on toimiva tietolähde esimerkiksi yrityksille
  • Balance Tilasto on toimiva väline oman toimialan ja sidosryhmätoimialojen yleisseurantaan. Sen avulla voidaan vertailla yrityksen tunnuslukuja toimialan tunnuslukuihin ja muodostaa yleiskuvan toimialan pitkäaikaisesta taloudellisesta kehityksestä.

Toimialaliitoille: Balance Tilasto tarjoaa pohjatiedot oman toimialan ja lähialojen kehityksen seuraamiseen ja työmarkkinapolitiikan edunvalvontaan. Balance Toimialatilastosta saadaan mielenkiintoista aineistoa myös jäsentiedotteisiin.

Tutkimuksen pohjatiedoksi: Balance Tilaston tunnuslukujen jopa 10 vuoden aikasarjat ovat hyödyllistä materiaalia korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimuskäyttöön. Jatkuva päivitys takaa toimialaraporttien ajantasaisuuden.

Rahoituslaitoksille: Balance Tilaston avulla saa nopeasti yleisnäkemyksen toimialoilla tapahtuvista tuotantorakenteiden muutoksista ja vallitsevista trendeistä. Luvut ja diagrammit havainnollistavat eri toimialojen pitkän aikavälin kehityksen, keskeisten tunnuslukujen tason sekä toimialan sisäiset vaihteluvälit.

Balance Tilasto on saatavissa yli 500 toimialalta Tilastokeskuksen TOL 2008 -toimialaluokituksen mukaisesti.


Kysy lisää ja tilaa tuote asiakaspalvelusta:


Balance Tilaston hintatiedot:

Pdf-tiedostona 85 € + alv

Paperiraporttina 100 € + alv

Hintaan lisätään voimassa oleva alv. Hinnat voimassa toistaiseksi.