Tulostuotto-%

Tulostuotto (earnings yield) kuvaa tuloksen suhdetta pörssikurssiin prosenteissa. Luku voidaan laskea joko osakekohtaisella tasolla tai yritystasolla (nettotulos / markkina-arvo). Molemmissa tapauksissa tulostuotto saa lähtökohtaisesti saman arvon.

Laskusääntö

Tulostuotto-%

Yritystasolla: 100 x ( nettotulos - vähemmistöosuus tuloksesta ) / markkina-arvo

Osaketasolla: 100 x (tulos/osake) / osakekurssi

Huom. Tuloksen on vastattava 12:ta kuukautta.

Tulkinta

Tulotuotto kertoo sijoittajalle tuloksen suuruuden sijoituskohteen arvoon nähden ja on siksi hyvin havainnollinen mittari. Sijoittaja voi verrata tulostuottoa esimerkiksi korkotuottoon ottaen kuitenkin huomioon, että 1) osake on lähtökohtaisesti korkosijoitusta riskisempi sijoituskohde, ja 2) tuloksesta vain osa maksetaan sijoittajalle osinkona vuosittai (ja loppu jää yrityksen omiin investointi- ja rahoitustarpeisiin).

Tulostuotto on P/E-luvun käänteisluku, ja tulostuoton (E/P) hyvä puoli P/E-lukuun nähden on se, että tulostuotto ei sisällä epäjatkuvuuskohtaa tuloksen ollessa hyvin pieni tai negatiivinen.

Matalan kasvun yrityksissä ja toimialoilla tulostuotto saa yleensä keskimääräistä korkeamman arvon. Tuloksen ollessa heikko tulostuotto on hyvin pieni tai negatiivinen riippumatta yrityksen kasvuhakuisuudesta.

Helsingin pörssin yhtiöiden tulostuoton kehitys 2006-2010, mediaani (vuoden lopun kursseilla):

2008 2009 2010 2011 2012 keskimäärin
Tulostuotto-% 7,6 2,0 4,6 5,1 5,8 5,0

Lähde: Balance Consulting

Huomioitavaa

Tulostuotto (E/P) voidaan laskea ja esittää monilla tavoilla. Hinnalla (P) tarkoitetaan yleensä yhtiön markkina-arvoa tai osakekurssia tarkasteluhetkellä. Tuloksena (E) voidaan käyttää esimerkiksi viimeisimmän tilikauden tulosta, liukuvaa viimeisten 12 kuukauden tulosta tai analyytikoiden ennustamaa kuluvan kauden tulosennustetta.

Sijoittajan on tärkeä tietää, mitä tulosta milloinkin käytetään sekä myös se, onko tulos oikaistu kertaluonteisista eristä.

Kauppalehden / Balance Consultingin laskemissa pörssiyhtiöiden tulostuotoissa käytetään pääsääntöisesti ko. tilikauden tai viimeisten 12 kuukauden tulosta, josta on oikaistu kertaluonteiset tuotto- ja kuluerät.