P/B-luku

P/B-luku kuvaa osakkeen hinnan ja osakekohtaisen oman pääoman suhdetta. Luku voidaan laskea joko osakekohtaisella ja yritystasolla (markkina-arvo / oma pääoma). Molemmissa tapauksissa P/B-luku saa lähtökohtaisesti saman arvon.

Laskusääntö

P/B-luku (price / book value, käytetään myös lyhennettä P/BV)

Yritystasolla: markkina-arvo / oma pääoma ilman vähemmistöosuutta

Osaketasolla: osakekurssi / osakekohtainen oma pääoma

Tulkinta

P/B-luku kertoo, kuinka moninkertainen yrityksen markkina-arvo on suhteessa taseen mukaiseen omaan pääomaan. Yrityksillä, joilla oman pääoman tuotto ja kasvunäkymät ovat vaatimattomia, P/B-luku saa yleensä alhaisen arvon. Yrityksillä, joilla oman pääoman tuotto on korkea, P/B-luku saa yleensä korkean arvon.

Tyypillisiä korkean P/B-luvun aloja ovat vähän pääomaa sitovat toimialat, esimerkiksi ohjelmistotuotanto ja konsultointi. Pääomavaltaisilla toimialoilla, kuten perusteollisuudessa, P/B-luvut ovat yleensä matalia.

Oman pääoman ollessa negatiivinen P/B-lukua ei yleensä esitetä tai se saa arvon 999.

Helsingin pörssin yhtiöiden P/B-luvun kehitys 2006-2010, mediaani (vuoden lopun kursseilla):

2008 2009 2010 2011 2012 keskimäärin
P/B-luku 1,06 1,60 1,85 1,38 1,35 1,45

Lähde: Balance Consulting

Huomioitavaa

P/B-luvun tulkinnan keskeinen haaste liittyy siihen, että luvussa ei oteta huomioon yrityksen tuloksellisuutta millään tavoin. Samoin jos tase sisältää paljon yrityskaupoissa syntynyttä liikearvoa, P/B-luku voi näyttää alhaiselta, vaikka yrityksen konkreettinen netto-omaisuus olisi selvästi kirjanpidollista taseen omaa pääomaa pienempi.

Ks. myös analyytikon blogi aiheesta 21.3.2007.