Osinkotuotto-%

Osinkotuotto (dividend yield) kuvaa osingon suhdetta pörssikurssiin prosenteissa. Luku voidaan laskea joko osakekohtaisella tasolla tai yritystasolla (osingonjako yhteensä / markkina-arvo). Molemmissa tapauksissa osinkotuotto saa lähtökohtaisesti saman arvon.

Osinkotuotosta käytetään myös nimitystä efektiivinen osinkotuotto sekä lyhennettä DIV/P (dividend / price).

Laskusääntö

Osinkotuotto-% = osakekohtainen osinko / osakekurssi x 100

Huom. Osingon on vastattava 12:ta kuukautta.

Tulkinta

Osinkotuotto kertoo sijoittajalle osingon suuruuden sijoituskohteen arvoon nähden ja on siksi hyvin havainnollinen mittari. Sijoittaja voi verrata osinkotuottoa esimerkiksi korkotuottoon ottaen kuitenkin huomioon, että 1) osake on lähtökohtaisesti korkosijoitusta riskisempi sijoituskohde, ja 2) osakkeeseen liittyy osingon lisäksi myös arvonnousukomponentti.

Matalan kasvun yrityksissä ja toimialoilla osinkotuotto saa yleensä keskimääräistä korkeampia arvoja. Tämä johtuu siitä, että matalan kasvun yritykset arvostetaan tulokseen nähden keskimääräistä alemmas sekä siitä, että matalan kasvun yritykset voivat jakaa voitosta isomman osan voitonjakona, koska pääomaa ei sitoudu kasvuun.

Osingon ollessa poikkeuksellisen heikko osinkotuotto laskee riippumatta yrityksen kasvuhakuisuudesta. Heikko osinko johtuu yleensä heikosta tuloksesta.

Helsingin pörssin yhtiöiden osinkotuoton kehitys 2006-2010, mediaani (vuoden lopun kursseilla):

2008 2009 2010 2011 2012 keskimäärin
Osinkotuotto-% 4,3 2,6 3,2 4,1 3,9 3,6

Lähde: Balance Consulting

Huomioitavaa

Osinkotuotto voidaan laskea eri tavoilla. Sijoittajan on tärkeä tietää, miten osinkotuotto on milloinkin laskettu.

Pörssikurssina käytetään yleensä tarkasteluhetken tai tilikauden lopun kurssia. Osinkona käytetään yleensä viimeksi maksettua osinkoa tai hallituksen osinkoehdotusta yhtiökokoukselle, mikäli se on tiedossa.

Osinkotuotto voidaan laskea myös nykykursseilla ja analyytikoiden tulevien tilikausien osinkoennusteilla.

Osinkotuottoja tulkittaessa on huomioitava, sisältääkö osinko mahdolliset vastaavan tilikauden lisäosingot ja niin sanotut pääoman palautukset.

Tietylle tilikaudelle (tilikauden tulokseen) kohdistuva osinko maksetaan yleensä vasta seuraavan tilikauden aikana yhtiökokouksen siitä päätettyä.

Osingonjaon lisäksi yritykset voivat jakaa voittovarojaan tai palauttaa pääomaa osakkeenomistajille omien osakkeiden takaisinoston muodossa. Tällöin osinkotuotto ei kuvaa yrityksen kokonaisvoitonjakoa.

Kauppalehden / Balance Consultingin laskemissa pörssiyhtiöiden reaaliaikaisissa osinkotuotoissa käytetään pääsääntöisesti nykykurssia ja viimeksi maksettua osinkoa mukaan lukien pääomanpalautukset (tai osinkoehdotusta jos tiedossa). Tilikausikohtaiset osinkotuotot on laskettu tilikauden lopun pörssikursseilla.

Ks. myös Kauppalehden osinkokalenteri.