Nettorahoituskulut / käyttökate -%

Nettorahoituskulut / käyttökate -% kertoo, kuinka suuri osa yrityksen käyttökatteesta kuluu vieraan pääoman rahoittajille juoksevina rahoituskuluina.

Laskusääntö

100 x nettorahoituskulut / käyttökate

Tunnuslukua laskettaessa käyttökatteen tulee olla positiivinen.

Tulkinta

Tunnusluku mittaa rahoittajille menevää osaa käyttökatteesta. Käyttökatteella yrityksen tulisi pystyä rahoittamaan korkokulujen lisäksi mm. lainojen lyhennykset, verot ja osingot sekä varata varoja investointeihin ja yrityksen muuhun kehittämiseen. Nettorahoituskulujen osuus käyttökatteesta ei saisi kohota liian korkeaksi.

Tunnusluku saa negatiivisen arvon, jos nettorahoituskulujen määrä (rahoituskulujen ja rahoitustuottojen erotus) on negatiivinen, eli kun rahoitustuotot ovat rahoituskuluja suuremmat.

Jos yrityksen käyttökate on negatiivinen, tunnusluvulle ei löydy järkevää tulkintaa.

Nettorahoituskulut/käyttökate -%:n viitteelliset ohjearvot ovat:

Hyvä alle 20 %
Tyydyttävä 20 - 29 %
Välttävä 30 - 39 %
Heikko 40 % tai yli

Huomioitavaa

Rahoituskulujen jaksotuksessa saattaa joskus ilmetä ongelmia varsinkin pienissä yrityksissä. Valuuttakurssierot saattavat aiheuttaa tunnuslukuun ylimääräisiä vuotuisia heilahteluja, jotka vaikeuttavat tunnusluvun tulkintaa.