Lainojen hoitokate

Tunnusluvun ideana on suhteuttaa vieraan pääoman hoitamiseen käytettävissä oleva tulorahoituksen määrä vieraasta pääomasta tilikaudella syntyvien velvoitteiden määrään. Lainojen hoitokate mittaa tulorahoituksen riittävyyttä vieraan pääoman hoitovelvoitteiden näkökulmasta.

Laskusääntö

Lainojen hoitokate = ( rahoitustulos + rahoituskulut ) / ( rahoituskulut + pitkäaikaisten lainojen lyhennykset )

Tulkinta

Luku mittaa yrityksen tulorahoituksen riittävyyttä lainojen hoidon näkökulmasta. Kun tunnuslukua sovelletaan menneisyyden tarkasteluun, olisi lainojen lyhennyksinä hyvä käyttää niitä lyhennyksiä, jotka lainaehtojen mukaan olisivat erääntyneet tarkastelukaudella, yrityksen maksamien lyhennysten sijaan. Tunnusluku lasketaan usein myös tulevaisuuden ennusteista.

Yrityksen selviytyminen vieraan pääoman sijoittajien sille asettamista velvoitteista edellyttää tunnusluvulta yli yhden meneviä arvoja. Luotettavimman kuvan yrityksen lainojenhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua usean vuoden jaksolta.Lainojen hoitokatteen ohjeelliset arvot ovat seuraavat (Yritystutkimusneuvottelukunta, YTN):

Hyvä yli 2
Tyydyttävä 1-2
Heikko alle 1

Rahoitustuloksen sijasta tunnusluvun osoittajassa käytetään usein myös puhtaasti kassavirtapohjaista rahoitusjäämää.

Huomioitavaa

Tunnusluku ei huomioi sitä, että yrityksen tulisi pystyä kattamaan tuloksestaan myös investointeja ja osingonjakoa. Tunnusluvun arvo voi vaihdella vuosittain huomattavasti johtuen esimerkiksi muutoksista yrityksen liikevaihdossa, kannattavuudessa tai lainojen maksuohjelmassa. Lainojen hoitokate ei myöskään huomioi kaikkia lainojen maksuun käytössä olevia rahoituslähteitä, kuten aikaisempina tilikausina kertyneitä rahoitusvaroja tai satunnaisia tuottoja.

On myös huomattava, että tunnusluku lasketaan yleensä tuloslaskelma- ja taselukujen perusteella. Kassavirtapohjaisesti laskettuna lainojen hoitokate voi poiketa tästä.