Kokonaispääoman tuotto-% (ROA)

Kokonaispääoman tuotto on kannattavuuden mittari, johon ei yrityksen veronmaksupolitiikka eikä yhtiömuodosta johtuva verotustekniikka välttämättä vaikuta. Luku kertoo, kuinka paljon yritystoimintaan sitoutuneelle pääomalle on kertynyt tilikaudella tuottoa. Tunnusluvussa verrataan tulosta ennen rahoituskuluja ja veroja koko siihen pääomaan, joka on sitoutunut yritystoimintaan.

Laskusääntö

Kokonaispääoman tuotto-% = 100 * [ nettotulos + rahoituskulut + verot (12 kk) ] / Oikaistun taseen loppusumma keskimäärin

Mikäli oma pääoma on negatiivinen, on kokonaispääoma vähintään vieraan pääoman suuruinen.

Tulkinta

Tunnusluku kertoo yrityksen kyvystä huolehtia sen käytössä olevasta kokonaispääomasta. Luku on sijoitetun pääoman tuottoa käyttökelpoisempi varsinkin silloin, kun jakoa korolliseen ja korottomaan pääomaan ei pystytä luotettavasti tekemään. Kokonaispääoman tuotosta käytetään myös nimitystä kansantaloudellinen kannattavuus. Luku mittaa, minkälaisen tuoton yritys on saanut aikaan sitomilleen resursseille.

Yrityksen tulisi kyetä luomaan lisäarvoa kuluttamilleen tuotannontekijöille. Aikaansaatu lisäarvo jakaantuu omistajien (nettotulos), rahoittajien (rahoituskulut) sekä yhteiskunnan (verot) kesken. Tunnusluvussa taseen loppusumma kuvaa toimintaan sitoutuneita resursseja. Kokonaispääoman tuottoa voidaan arvioida esim. valtion pitkien joukkovelkakirjalainojen korkojen pohjalta. Mikäli aikaansaatu tuotto on ollut tätä suurempi, on yritys saanut aikaan lisäarvoa sitomilleen resursseille.

Tunnusluvulle on annettu seuraavat viitteelliset ohjearvot:

Hyvä yli 10 %
Tyydyttävä 5 - 10 %
Heikko alle 5 %

Luku soveltuu myös eri toimialojen yritysten väliseen vertailuun.