Investointien omarahoitusprosentti

Investointien omarahoitusprosentti mittaa sitä, kuinka suuri osa yrityksen investoinneista sekä kasvuun sitoutuvasta käyttöpääoman rahoituksesta on pystytty rahoittamaan kokonaistulorahoituksella (sisältäen kertaluonteiset erät) ja oman pääoman lisäsijoituksilla.

Laskusääntö

Investointien omarahoitus-% = 100 x ( kokonaistulos + poistot + oman pääoman lisäsijoitukset ) / käyttöomaisuusinvestoinnit

Tulkinta

Kokonaistulos sisältää myös kertaluonteiset ja satunnaiset tuotto- ja kuluerät. Tunnusluku mittaa kokonaistulorahoituksen ja oman pääoman sijoitusten riittävyyttä investointimenoihin.Säilyttääkseen rahoitusrakenteensa yrityksen tulisi pystyä kattamaan osa investointitarpeestaan tulorahoituksensa avulla. Mikäli siihen ei pystytä, yrityksen velkaisuus kasvaa.

Investointien omarahoitusprosentin ohjeelliset arvot ovat seuraavat:

Hyvä yli 80 %
Tyydyttävä 50 - 79 %
Välttävä 30 - 49 %
Heikko alle 30 %

Huomioitavaa

Tunnusluvun vuosittaiset heilahtelut voivat olla suuria, sillä sekä tulorahoitus että investoinnit voivat vaihdella huomattavasti vuosittain.Taseesta laskettuna investoinnit ovat usein nettoinvestointeja ja laskentatapa voi näin ollen olla epätarkka.