EV/EBITDA-luku

EV/EBITDA-luku kuvaa yrityksen velattoman markkina-arvon eli ns. yritysarvon ja käyttökatteen suhdetta.

Laskusääntö

EV/EBITDA-luku ( enterprise value / earnings before interests, taxes, depreciation and amortization ) = yritysarvo / käyttökate

Huom. Käyttökatteen on vastattava 12:ta kuukautta.

Tulkinta

EV/EBITDA-luku kertoo, kuinka monessa vuodessa yritys tekisi velattoman arvonsa verran käyttökatetta, mikäli käyttökate pysyisi ennallaan. EV/EBITDA ottaa huomioon yrityksen velkaisuuden päinvastoin kuin P/E. EV/EBIT-luku ja EV/EBITDA-luku ovat erityisesti yritysostajan suosimia arvostuslukuja, koska yrityskaupassa myös kohdeyrityksen velat siirtyvät ostajan vastattavaksi.

EV/EBITDA-luku poikkeaa EV/EBIT-luvusta siten, että EV/EBITDA:ssa ei huomioida poistoja. EV/EBITDA-luku kuvaa sijoituksen tai yritysoston takaisinmaksuaikaa nykyisellä käyttökatteella ikään kuin uusia investointeja ei tarvitsisi tehdä. (investoinnit poistojen vastinpari)

Käyttökate (EBITDA) on liiketulosta vertailukelpoisempi saman alan yritysten välillä, jos yritysten investointitarpeet poikkeavat toisistaan tai menevät eri sykleissä.

Kasvuhakuisilla yrityksillä EV/EBITDA-luku on yleensä keskimääräistä korkeampi ja hitaan kasvun yrityksillä keskimääräistä matalampi.

Heikko käyttökate nostaa joka tapauksessa tunnusluvun arvoa. Käyttökatteen ollessa negatiivinen, EV/EBITDA-lukua ei yleensä esitetä johtuen tulkintasyistä.

Helsingin pörssin yhtiöiden EV/EBITDA-luvun kehitys 2006-2010, mediaani (vuoden lopun kursseilla):

2008 2009 2010 2011 2012 keskimäärin
EV/EBITDA-luku 5,9 10,1 10,6 7,8 7,9 8,5

Lähde: Balance Consulting

Huomioitavaa

EV/EBITDA-lukuja lasketaan ja esitetään monilla tavoilla. Velattomalla arvolla tarkoitetaan yleensä yhtiön velatonta markkina-arvoa tarkasteluhetken osakekurssilla ja viimeisimmän osavuosikatsauksen korollisilla nettoveloilla laskettuna. Käyttökatteena (EBITDA) voidaan käyttää esimerkiksi viimeisimmän tilikauden käyttökatetta, liukuvaa viimeisten 12 kuukauden käyttökatetta tai analyytikoiden ennustamaa kuluvan kauden EBITDA-ennustetta.

Sijoittajan on tärkeä tietää, mitä erää milloinkin käytetään sekä myös se, onko EBITDA oikaistu kertaluonteisista eristä.

Kauppalehden / Balance Consultingin laskemissa pörssiyhtiöiden arvostusluvuissa käytetään pääsääntöisesti ko. tilikauden tai viimeisten 12 kuukauden käyttökatetta, josta on oikaistu kertaluonteiset tuotto- ja kuluerät.