Tunnuslukuopas

Yritystoiminnan toimintaedellytyksiä mitattaessa pyritään mittaus kohdistamaan tavallisesti kolmeen toiminnan perustekijään. Tärkeimmiksi taloudellisiksi toimintaedellytyksiksi on perinteisesti mielletty kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius.

Kannattavuus

Yrityksen tärkeimpänä toimintaedellytyksenä on pidetty kannattavuutta. Mikäli yrityksen kannattavuus on heikko, ei sillä ole pitkään elämisen edellytyksiä, jolloin toiminta joudutaan ennen pitkään lopettamaan. Heikko kannattavuus merkitsee sitä, että yritys tuottaa tappiota ja syö omaa pääomaansa, joka väistämättä tulee loppumaan jossain vaiheessa. Kannattavuuden mittarit jaetaan yleensä liikevaihtoon suhteutettuihin katemittareihin ja pääomaan suhteutettuihin tuottomittareihin.

Liikevaihtoon suhteutetut katemittarit

Pääomaan suhteutetut tuottomittarit

Vakavaraisuus

Hyvä kannattavuus ei tavallisesti yksin riitä pitämään yritystä pinnalla, mikäli sen rahoitus ei ole kunnossa. Vaikka toiminta ei olisikaan tappiollista, voi kannattavuus olla kuitenkin niin heikko tai velkaantuneisuus niin suuri, ettei sillä kyetä kattamaan yrityksen rahoituksellisia velvoitteita, kuten lainojen korot ja lyhennykset. Tällöin heikko rahoitusrakenne voi olla syynä yrityksen vaikeuksiin. Vakavaraisuutta voidaan tarkastella sekä staattisilla rahoitusrakenteen että dynaamisilla rahoituksen riittävyyden mittareilla.

Staattinen / Rahoitusrakenne

Dynaaminen / Rahoituksen riittävyys

Maksuvalmius

Vaikka kannattavuus ja vakavaraisuus olisivat kunnossa, tulee yrityksen selviytyä myös liiketoimintansa juoksevien kulujen maksuista. Jos palkkoja tai tavaraostoja ei kyetä maksamaan, yritys voi ajautua heikon maksuvalmiutensa vuoksi maksukyvyttömäksi ja sitä kautta vaikka konkurssiin. Maksuvalmiutta voidaan mitata sekä staattisilla taseesta lasketuilla että dynaamisilla rahavirtoihin perustuvilla mittareilla.

Staattinen maksuvalmius / Tasesuhteet

Dynaaminen maksuvalmius / Kassavirta


Liiketoiminnan kolmen perusedellytyksen lisäksi tilinpäätösanalyysin avulla voidaan tehdä johtopäätöksiä yritystoiminnan laajuudesta ja tehokkuudesta.

Toiminnan laajuus

Tehokkuus

Henkilöstötehokkuus

Pääoman käytön tehokkuus


Pörssitunnusluvut

Pörssitunnusluvuilla tarkoitetaan tässä lähinnä pörssin arvostuslukuja. Ne kuvaavat pörssinoteerattujen yhtiöiden markkina-arvon suhdetta tilinpäätöslukuihin. Arvostuslukujen avulla sijoittaja pystyy paremmin arvioimaan yhtiöiden hinnoittelua pörssissä ja hän voi peilata arvostuslukuja esimerkiksi yrityksen kasvunäkymiin.

Pörssin arvostusluvut

Muut pörssitunnusluvut

Luokitus- ja kriisitunnusluvut